europa      
Aziz Nesin İlkokulu Destekleme Derneği

 

     
  07.10.2010

 

 
 

 

linie

Tüzük


Dernek tüzüğünün tam metnini Almanca sayfalarımızda bulabilirsiniz. Burada tüzüğün önemli maddeleri özetlenmiştir.

  1. Derneğin adı, Aziz Nesin İlkokulu Destekleme Derneği’dir. Dernek kamu yararına çalışır, kar amacı gütmez.

  2. Derneğin amcı Almanca-Türkçe Devlet Avrupa Okulu öğrencilerinin eğitim olanaklarını desteklemektir.

  3. Her özel ve tüzel kişi derneğe üye olabilir. Üyelik yazılı başvuru üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kazanılır. Her üye genel kurulun tespit edeceği miktarda senelik üyelik aidatını ödemek zorundadır. Üyelik ölüm, istifa ya da ihraç yoluyla düşer. Her üye derneğin amacı doğrultusunda davranmakla yükümlüdür. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.

  4. Derneğin gelir kaynakları üye aidatları, bağışlar ve devlet fonlarından gelebilecek ödentilerdir.

  5. Derneğin organları genel kurul, yönetim kurulu ve hesap kontrol kuruludur.

  6. Genel kurul senede en az bir kere toplanır. Genel kurul davetiyesi, üyelere gündem önerisi ile birlikte toplantı tarihinden 14 gün önce gönderilir. Karar tam sayısı belirlenmemiştir. Kararlar basit çoğunluk ile alınır, tüzük değişikliklerinin kabulü için 2/3 oy çoğunluğu gereklidir. Genel kurulun görevleri arasında yönetim ve hesap kontrol kurullarının seçimi, yönetim kurulunun yıllık çalışma raporlarının görüşülmesi ve onanması, yönetim kurulunun aklanması sayılabilir.

  7. Yönetim kurulu genel kurul tarafından üç yıl için seçilir ve başkan, başkan yardımcısı, yazman ve saymandan oluşur. Yönetim kurulu fahri olarak çalışır. Okul personeli, veli ve öğrenci temsilcilerinin başvurusu üzerine okulda eğitime verilecek desteği karara bağlar. Senede en az iki toplantı yapar.

  8. Derneğin kapanması ancak bu gündemle toplanan genel kurul kararı ile olur. Bu durumda derneğin tüm malvarlığı Kreuzberg Belediyesi’ne Aziz Nesin İlkokulu için harcanmak koşulu ile devredilir.

 

linie